Instytut Katechetyczno-Pedagogiczny

Instytut Katechetyczno-Pedagogiczny (1 rok)

im. Ludmiły i Krzysztofa Bednarczyków

Instytut Katechetyczno-Pedagogiczny im. Ludmiły i Krzysztofa Bednarczyków to propozycja dla zainteresowanych służbą wśród dzieci w Kościele (studia katechetyczne), ale też uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych (studia nadające uprawnienia pedagogiczne).

Przedmiot studiów i ich adresaci
Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne (WBST) w Warszawie proponuje trzy semestralne studia podyplomowe w zakresie katechetyki (dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne) oraz pedagogiczno-katechetycznym nadające kwalifikacje pedagogiczne (dla osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych). Są one adresowane do osób posiadających wykształcenie wyższe – co najmniej licencjackie, które pracują lub chcą prowadzić zajęcia z religii w szkołach, zarejestrowanych Punktach katechetycznych przy Zborach lub szkółkach niedzielnych. Przekazana wiedza i nabyte umiejętności będą także mogły być wykorzystywane podczas kolonii czy obozów.

 

Cel i zakres studiów
W trakcie studiów podyplomowych słuchacze nabędą niezbędną praktyczną wiedzę i umiejętności umożliwiające przekazywanie prawd wiary chrześcijańskiej w sposób kompetentny, profesjonalny i wrażliwy na potrzeby młodego człowieka. Realizacja programu studiów jest zgodna z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela. Tym samym słuchacz realizuje przedmioty w 3 modułach: przygotowania w zakresie merytorycznym do nauczania pierwszego przedmiotu, psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym.

 

Celem studiów jest, aby słuchacz:
– zdobył kwalifikacje pedagogiczne i zawodowe,
– był wyposażony w wiedzę teologiczną i pedagogiczną,
– opanował umiejętności potrzebne w pracy dydaktycznej,
– wypracował własny warsztat pracy nauczyciela katechety,
– zdobył podstawy do samodzielnej pracy twórczej w zakresie tworzenia programów i organizowania różnych form zajęć dla dzieci i młodzieży.

 

Program studiów
Wybrane przedmioty z zakresu teologii:

 • Wstęp do teologii protestanckiej
 • Przegląd Starego Testamentu
 • Przegląd Nowego Testamentu
 • Metody studiowania Biblii
 • Chrześcijanin we współczesnym świecie

 

Wybrane przedmioty z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki:

 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Podstawy pedagogiki dla nauczycieli
 • Postawy pedagogiki religii
 • Psychologia etapów edukacyjnych
 • Pedagogika etapów edukacyjnych
 • Współczesne problemy wychowania i pedagogiki szkolnej
 • Podstawy dydaktyki religii
 • Katechetyka ogólna
 • Katechetyka szczegółowa
 • Etyka zawodowa nauczycieli
 • Praktyka pedagogiczna/katechetyczna

 

Formy zajęć:

 • wykłady
 • ćwiczenia
 • warsztaty
 • hospitacje lekcji

 

Organizacja studiów
Studia trwają 3 semestry i odbywają się w systemie niestacjonarnym. Za zgodą studentów ostatni semestr może odbyć się w trakcie wakacji. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz przygotowanie projektu w ramach seminarium dyplomowego.

 

Stwierdzenie nabytych kwalifikacji
Absolwent studiów podyplomowych otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych we właściwym zakresie.

 

Wymagania stawiane kandydatom
Wniosek o przyjęcie na studia złożyć może osoba legitymująca się co najmniej ukończeniem studiów wyższych zawodowych (licencjat), akceptująca system wartości uznawany w WBST. By uzyskać przyjęcie na studia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając jedno zdjęcie.

 

Opłaty:
Roczny koszt kursu: 2500 zł
Opłaty za zakwaterowanie: od 1000 do 1450 zł (w zależności od liczby posiłków i noclegów – z piątkiem lub od soboty)