O WBST

Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie (WBST) jest wyższą uczelnią Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP stawiającą sobie za cel wszechstronne przygotowanie wyznawców Jezusa Chrystusa do służby chrześcijańskiej. Nawiązuje do blisko 100-letniej tradycji seminaryjnego kształcenia w środowisku baptystów polskich, a jednocześnie jest otwarte na wyzwania współczesności oraz współpracę z biblijnie wierzącymi chrześcijanami z innych denominacji.

 

Studia w WBST służą nie tylko zdobyciu wiedzy teologicznej, ale przede wszystkim pogłębieniu życia chrześcijańskiego studentów. Oddanemu i kompetentnemu gronu wykładowców zależy, by osoby które trafiły do Radości wzmocniły swoją więź z żywym Jezusem i w Jego mocy ukształtowały swoje charaktery. To najlepsza inwestycja na przyszłość, bez względu na to, jaki rodzaj powołania przyjdzie naszym absolwentom realizować. Takiemu nastawieniu służy – przenikające wszystkie wykłady – wsłuchanie w Słowo Boże oraz atmosfera sprzyjająca stosowaniu Jego rad w codziennym życiu.

 

Studenci i wykładowcy WBST tworzą wspólnotę, która korzysta z:

  • nowoczesnego kompleksu gmachów seminaryjnych,
  • infrastruktury rekreacyjnej (boiska do siatkówki i koszykówki, kort tenisowy),
  • pięknego otoczenia podwarszawskiego parku krajobrazowego,
  • możliwości stwarzanych przez bogactwo kulturowe Stolicy.

 

Na mocy ustawodawstwa państwowego WBST ma prawo nadawania stopnia licencjata teologii baptystycznej uznawanego w całym publicznym systemie szkolnym. Nasi absolwenci kontynuują studia na poziomie magisterskim w uczelniach stopnia uniwersyteckiego w kraju i za granicą.

 

Studia zakończone stopniem licencjata trwają 3 lata (studia zaoczne). Ponadto Seminarium oferuje 1-roczne studia w Instytucie Studiów Biblijnych, Instytucie Ewangelizacji i Uczniostwa, w Instytucie Katechetyczno – Pedagogicznym WBST, zakończone dyplomem uprawniającym do nauczania religii w szkołach publicznych. W tym roku po raz pierwszy Seminarium oferuje nowy program – Studia podyplomowe  w zakresie kaznodziejstwa i duszpasterstwa.

 

Wpis na listę studentów następuje na podstawie decyzji komisji rekrutacyjnej po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów i odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.