STUDIA / KURS

Instytut Katechetyczno
-Pedagogiczny

Studia i kursy prowadzone w Instytucie Katechetyczno-Pedagogiczny im. Ludmiły i Krzysztofa Bednarczyków to propozycja dla zainteresowanych służbą wśród dzieci w Kościele (studia katechetyczne, kurs katechetyczny), ale też uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych (studia nadające uprawnienia pedagogiczne).

Studia podyplomowe

Opis

Przedmiot studiów i ich adresaci
WBST w Warszawie proponuje trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie katechetyki (dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne) oraz pedagogiczno-katechetycznym nadające kwalifikacje pedagogiczne (dla osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych). Są one adresowane do osób posiadających wykształcenie wyższe – co najmniej licencjackie, które pracują lub chcą prowadzić zajęcia z religii w szkołach, zarejestrowanych Punktach katechetycznych przy Zborach lub szkółkach niedzielnych. Przekazana wiedza i nabyte umiejętności będą także mogły być wykorzystywane podczas kolonii czy obozów.

Cel i zakres studiów
W trakcie studiów podyplomowych słuchacze nabędą niezbędną praktyczną wiedzę i umiejętności umożliwiające przekazywanie prawd wiary chrześcijańskiej w sposób kompetentny, profesjonalny i wrażliwy na potrzeby młodego człowieka. Realizacja programu studiów jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Celem studiów jest, aby słuchacz:

 • zdobył kwalifikacje pedagogiczne i zawodowe,
 • był wyposażony w wiedzę teologiczną i pedagogiczną,
 • opanował umiejętności potrzebne w pracy dydaktycznej,
 • wypracował własny warsztat pracy nauczyciela katechety,
 • zdobył podstawy do samodzielnej pracy twórczej w zakresie tworzenia programów i organizowania różnych form zajęć dla dzieci i młodzieży.

Kadra i przedmioty

Wybrane przedmioty z zakresu teologii:

 • Wstęp do teologii protestanckiej
 • Wstęp do Starego Testamentu
 • Wstęp do Nowego Testamentu
 • Wyznania niechrześcijańskie

Wybrane przedmioty z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki:

 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Podstawy pedagogiki dla nauczycieli
 • Postawy pedagogiki religii
 • Podstawy dydaktyki
 • Podstawy dydaktyki religii
 • Katechetyka ogólna
 • Katechetyka szczegółowa
 • Muzyka w nauczaniu religii
 • Etyka zawodowa nauczycieli
 • Praktyka pedagogiczna/katechetyczna

Formy zajęć:

 • wykłady
 • ćwiczenia
 • warsztaty
 • obserwacje lekcji
Prowadzący
 • Michał Stępień
 • Tomasz Terefenko
 • Danuta Longić
 • Karolina Trusiewicz
 • Agata Rysiewicz

Ważne informacje

Warunki przyjęcia

Wymagania stawiane kandydatom
Wniosek o przyjęcie na studia złożyć może osoba legitymująca się co najmniej ukończeniem studiów wyższych zawodowych (licencjat), akceptująca system wartości uznawany w WBST. By uzyskać przyjęcie na studia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając jedno zdjęcie. Ponadto konieczne jest dostarczenie dyplomu ukończenia studiów (min. licencjatu). Przyjęcie na studia może zostać poprzedzone rozmową z Kierownikiem studiów

Stwierdzenie nabytych kwalifikacji
Absolwent studiów podyplomowych otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Koszty

Całkowity koszt studiów: 3000 zł (1000 zł za jeden semestr)

Forma zajęć

Studia trwają 3 semestry i odbywają się w systemie niestacjonarnym (zjazdy stacjonarne i online). Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz przygotowanie projektu w ramach seminarium dyplomowego.

Kurs Katechetyczny

Opis

Przedmiot kursu i ich adresaci
Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne (WBST) w Warszawie proponuje kurs teologiczny (dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne). Jest on adresowany do osób posiadających wykształcenie wyższe – co najmniej licencjackie oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, które pracują lub chcą prowadzić zajęcia z religii w szkołach, zarejestrowanych Punktach katechetycznych przy Zborach lub szkółkach niedzielnych. Przekazana wiedza i nabyte umiejętności będą także mogły być wykorzystywane podczas kolonii czy obozów.

Realizacja programu kursu jest zgodna z (1) Porozumieniem pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (w tym Kościół Chrześcijan Baptystów w RP) oraz (2) Porozumieniem pomiędzy Aliansem Ewangelicznym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii Kościołów zrzeszonych w Aliansie Ewangelicznym w Rzeczypospolitej Polskiej i z nim współpracujących.

Cel i zakres kursu teologicznego
W trakcie kursu słuchacze nabędą niezbędną praktyczną wiedzę i umiejętności umożliwiające przekazywanie prawd wiary chrześcijańskiej w sposób kompetentny, profesjonalny i wrażliwy na potrzeby młodego człowieka.

Celem kursu jest, aby słuchacz:

 • zdobył kwalifikacje teologiczne
 • był wyposażony w wiedzę teologiczną i podstawową katechetyczną
 • zdobył podstawy do samodzielnej pracy twórczej w zakresie tworzenia programów i organizowania różnych form zajęć dla dzieci i młodzieży.

Kadra i przedmioty

Wybrane przedmioty z zakresu teologii:

 • Podstawy wiedzy starotestamentowej
 • Podstawy wiedzy nowotestamentowej
 • Metody studiowania Pisma Świętego
 • Zarys dogmatyki chrześcijańskiej
 • Zarys etyki chrześcijańskiej
 • Katechetyka
 • Podstawo pedagogiki religii

Formy zajęć:

 • wykłady
 • ćwiczenia
 • warsztaty 
Prowadzący
 • Michał Stępień
 • Tomasz Terefenko
 • Danuta Longić
 • Karolina Trusiewicz
 • Agata Rysiewicz

Ważne informacje

Warunki przyjęcia

Wymagania stawiane kandydatom
Wniosek o przyjęcie na kurs złożyć może osoba legitymująca się co najmniej ukończeniem studiów wyższych zawodowych (licencjat), akceptująca system wartości uznawany w WBST. By uzyskać przyjęcie na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając jedno zdjęcie. Ponadto konieczne jest dostarczenie dyplomu ukończenia studiów (min. licencjatu). Przyjęcie na kurs może zostać poprzedzone rozmową z Kierownikiem kursu.

Uwaga! Możliwe jest przyjęcie na kurs osoby bez wyższego wykształcenia – wówczas kurs nie nadaje kwalifikacji, a jest kursem doskonalącym.

Stwierdzenie nabytych kwalifikacji
Absolwent studiów podyplomowych otrzyma świadectwo ukończenia kursu teologicznego (prowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, umożliwiający nauczycielowi uzyskanie przygotowania teologicznego do nauczania religii).

Koszty

Koszt kursu: 1000 zł (cena może ulec zmianie, jeżeli na kurs zgłosi się mniej niż 10 osób)

Forma zajęć

Kurs trwa 80h (zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym – zjazdy stacjonarne i online). Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie przewidzianych programem przedmiotów. Rozpoczęcie kursu następuje po zebraniu grupy (także w trakcie roku akademickiego).
Możliwe jest prowadzenie kursu na terenie danego Zboru – po ustaleniu warunków.