O seminarium

Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie (WBST) jest wyższą uczelnią Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP stawiającą sobie za cel wszechstronne przygotowanie wyznawców Jezusa Chrystusa do służby chrześcijańskiej. Nawiązuje do blisko 100-letniej tradycji seminaryjnego kształcenia w środowisku baptystów polskich, a jednocześnie jest otwarte na wyzwania współczesności oraz współpracę z biblijnie wierzącymi chrześcijanami z innych denominacji.

Studia w WBST służą nie tylko zdobyciu wiedzy teologicznej, ale przede wszystkim pogłębieniu życia chrześcijańskiego studentów. Oddanemu i kompetentnemu gronu wykładowców zależy, by osoby które trafiły do Radości wzmocniły swoją więź z żywym Jezusem i w Jego mocy ukształtowały swoje charaktery. To najlepsza inwestycja na przyszłość, bez względu na to, jaki rodzaj powołania przyjdzie naszym absolwentom realizować. Takiemu nastawieniu służy – przenikające wszystkie wykłady – wsłuchanie w Słowo Boże oraz atmosfera sprzyjająca stosowaniu Jego rad w codziennym życiu.

Nasze hasło to „Radość studiowania”, bo studiowanie w ogóle może być przyjemne i dostarczać radości, a co dopiero studiowanie Bożego Słowa i Bożych zasad życia! Tu nie chodzi tylko o wiedzę, tu chodzi o nabywanie mądrości z góry. Kiedy to robisz, „mądrość zawita do twego serca i wiedza stanie się upodobaniem twej duszy, roztropność będzie nad tobą czuwała, a rozum będzie strzegł ciebie” (Prz 2:10-11, BP).

dr Włodzimierz Tasak
Oferta seminarium

Studenci i wykładowcy WBST tworzą wspólnotę, która korzysta z:

  • nowoczesnego kompleksu gmachów seminaryjnych,
  • infrastruktury rekreacyjnej (boiska do siatkówki i koszykówki, kort tenisowy),
  • pięknego otoczenia podwarszawskiego parku krajobrazowego,
  • możliwości stwarzanych przez bogactwo kulturowe stolicy.

Na mocy ustawodawstwa państwowego WBST ma prawo nadawania stopnia licencjata teologii baptystycznej uznawanego w całym publicznym systemie szkolnym. Nasi absolwenci kontynuują studia na poziomie magisterskim w uczelniach stopnia uniwersyteckiego w kraju i za granicą.

Studia zakończone stopniem licencjata trwają 3 lata (studia zaoczne). Ponadto Seminarium oferuje roczne studia w Instytucie Studiów Biblijnych, Instytucie Ewangelizacji i Uczniostwa, Instytucie Apologetycznym, Instytucie Studiów Pastoralnych, Polsko-Ukraińskim Instytucie Biblinym, Instytucie Poradnictwa Biblijnego oraz w Instytucie Katechetyczno – Pedagogicznym WBST, które zakończone dyplomem uprawniającym do nauczania religii w szkołach publicznych.

Wpis na listę studentów następuje na podstawie decyzji komisji rekrutacyjnej po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów i odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Biblioteka

Ważną częścią WBST jest także biblioteka, która koncentruje się na gromadzeniu zbiorów z zakresu teologii, myśli, praktyki i historii protestantyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem jego nurtu baptystycznego i ewangelikalnego. Dodatkowo kolekcjonuje pozycje niezbędne w procesie kształcenia teologicznego i religioznawczego, głównie z zakresu innych nauk humanistycznych i społecznych. Znaczącą część zbiorów stanowią publikacje angielskojęzyczne. Obok pozycji zwartych (książkowych) posiada zbiór czasopism polskich i zagranicznych. W swych zbiorach posiada ponad 13,000 książek.