Instytut
Poradnictwa
Biblijnego

Instytut Poradnictwa Biblijnego (roczny kurs) to praktyczny program ukierunkowany na osobisty rozwój w służbie, pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności na trzech polach: duszpasterstwie, poradnictwie i warsztatach.

Instytut Poradnictwa Biblijnego (roczny kurs) to praktyczny program ukierunkowany na osobisty rozwój w służbie, pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności na trzech polach:

Duszpasterstwo – biblijna edukacja i praktyczna troska o duchową kondycję poszczególnych wierzących.

Poradnictwo – nabywanie wiedzy z obszaru psychosomatyki jednostki i jej interakcji społecznej oraz umiejętności prowadzenia biblijnego dialogu motywacyjnego.

Warsztaty z zakresu diagnostyki i terapii duszpasterskiej.


Program kierowany jest zarówno do duszpasterzy (pastorów, misjonarzy, zaangażowanych w Kościele zawodowo w pracę z ludźmi) jak i do doradców duchowych (przyszłych i obecnych) – czyli osób nie pełniących formalnej służby w Kościele, lecz charakteryzujących się szczególnym obdarowaniem i zaangażowaniem rozpoznanym oraz uznanym przez wspólnotę lokalną.

W prowadzenie zajęć i warsztatów zaangażowani będą doświadczeni duszpasterze jak też specjaliści z dziedziny medycyny i psychologii.

 • Duszpasterstwo
   • Biblijne i teologiczne podstawy duszpasterstwa.
   • Jezus – doskonały duszpasterz.
   • Biblijne modele postaw duszpasterskich.
   • Duszpasterstwo jako terapia ludzkiej duszy.
 • Poradnictwo biblijne
   • Ćwiczenie w pobożności – osobisty rozwój duszpasterza.
   • Etyczne oraz prawne kryteria osoby duszpasterza i doradcy duchowego.
   • Wiedza biblijna podstawą poradnictwa.
   • Biopsychospołeczna wiedza o człowieku – elementy medycyny psychosomatycznej.
   • Poradnictwo biblijne jako oferta misyjna Kościoła na rynku psychoterapii.
 • Warsztaty
   • Elementy diagnostyki psychologicznej jako model obserwacji duszpasterskiej.
   • Duszpasterski wywiad ustrukturalizowany – ćwiczenia.
   • Zborowe zespoły duszpasterskie – organizacja i koordynacja.
   • Superwizja duszpasterstwa i poradnictwa biblijnego – uczniostwo duszpasterskie.
   • Profilaktyka problemów osobistych i rodzinnych liderów zborów i Kościoła. Zajęcia weekendowe.

  Biblijna profilaktyka uzależnień i innych dysfunkcji psychospołecznych - Biblijna profilaktyka w obszarze tego przedmiotu przyjmie szerszy zakres niż tylko samo zapobieganie, będzie miało też na uwadze różne formy reagowania w sytuacji wystąpienia symptomów określonych dysfunkcji. Biblijnej konfrontacji poddane będą uzależnienia lub uwikłania, kładące się cieniem na relacje rodzinne i aspekty związane z wychowaniem.

  Etyka zawodowa w pracy pomocowej - Kurs wprowadza w podstawy etyki zawodowej i koncentruje się na perspektywie zawodów o szczególnej dozie zaufania publicznego. Poza niezbędnym wprowadzeniem poruszane będą zagadnienia z zakresu moralności współczesnego człowieka, możliwości i ograniczeń etyki zawodów pomocowych, a także przypadki szczególne w tym zakresie stanowiące wyjątek od przyjętej reguły.

  Elementy coachingu w poradnictwie biblijnym – codzienność współczesnego człowieka niesie ze sobą wiele wyzwań, do których należą nie tylko problemy natury psychicznej, wahania nastroju, czy zmagania z chorobą, lecz także dylematy moralne lub osłabienie motywacji w dążeniu do wytyczonych celów. W tej materii poradnictwo biblijne również spełnia swoją funkcję, a korzystając z metod coachingu może nieść skuteczne wsparcie. Dlatego zamiarem niniejszego przedmiotu jest przygotowanie doradców biblijnych do umiejętnego podtrzymywania dobrej motywacji ludzi twórczych i aktywnych.

  Choroby psychosomatyczne i inne zaburzenia psychiczne – zjawisko uaktywniania się dysfunkcji psychicznych w różnych grupach społecznych, w tym we wspólnotach zborowych potwierdza fakt, iż mamy do czynienia z eskalacją wpływów chorób cywilizacyjnych na życie pojedynczych ludzi i całych środowisk. W tym celu przedmiot niniejszy ma za zadanie wzbogacić wiedzę duszpasterzy i biblijnych doradców, tak by świadomość biblijna i wrażliwość chrześcijańska mogły służyć skuteczną pomocą w podejmowaniu i kontynuacji leczenia osób chorych oraz wsparciem rodzin dotkniętych tego rodzaju schorzeniami.

  Osobisty rozwój duszpasterza - ćwiczenie w pobożności – nieodzownym w niesieniu pomocy ludziom w potrzebie jest zrównoważona postawa duszpasterza i biblijnego doradcy. W tym celu przedmiot zorientowany na osobisty rozwój ma przybliżyć ideę uświęcenia opartego na kształtowaniu własnego charakteru na wzór Jezusa Chrystusa. Świadomość własnych wad i zalet pozwala na podejmowanie zrównoważonych decyzji odnoszących się do samorozwoju duchowej postaw i zachowania.

  Poradnictwo biblijne dzieci i młodzieży – wydaje się, że nigdy dotąd życie i osobiste problemy dorosłych nie wywierały tak znaczącego wpływu na dzieci i młodzież. To środowisko zaczęło żyć własnym życiem i napotyka problemy, których niekiedy nie rozumieją nawet ich dorośli opiekunowie. Powstaje więc potrzeba, by zrozumieć świat dziecka i sposób myślenia młodego człowieka, tak aby młode pokolenie mogło nabyć umiejętności stawiania czoła przeciwnościom losu i wyzwaniom własnego serca. Studia poradnictwa biblijnego mogą zatem przygotować dorosłych do niesienia skutecznego wsparcia młodych po przez budowanie systemu trwałych wartości i świadome kształtowanie własnego charakteru.

  Osobowość - warunki rozwoju i ryzyko zaburzeń (I semestr) – Wyzwanie, aby być sobą, to bardzo chwytne hasło i karkołomne zadanie, gdyż niejednokrotnie rozbija się o brak pełnej wiedzy na temat własnej tożsamości. Wiele problemów osobistych swój początek znajduje w złożonym usposobieniu człowieka. Przedmiot niniejszy służyć ma pogłębieniu wiedzy na temat warunków rozwoju osobowości, czynników kształtujących charakter oraz nabywaniu umiejętności dokonywania skutecznych zmian własnego usposobienia na wzór bohaterów wiary w myśl nauki biblijnej. Nabyta wiedza o sobie może wyzwolić empatię, by zrozumieć bliźniego. Gdyż wyrozumiałość jest początkiem skutecznego wsparcia.

  Profilaktyka duchowych problemów Kościoła (II semestr) - Pośród wielu zagadnień z którymi konfrontuje się człowiek jest grupa problemów natury duchowej, wywodzącej się z przekraczania granic własnych wartości i wspólnotowych ideałów. Według nauki biblijnej przyczyną problemów osobistych i międzyludzkich jest grzech – złamanie Bożego przykazania. Profilaktyka ujęta w tym przedmiocie będzie miał na uwadze nie tylko przeciwdziałanie grzechowi, lecz podejmowanie czynności zmierzających do rehabilitacji po upadku i utrwalenia nowych nawyków pozwalających na uwolnienie od ulegania pokusie. Jednocześnie poddana będzie rozważaniom biblijnym równowaga pomiędzy duszpasterstwem a dyscypliną w Kościele.

   

  Cały kurs trwa 1 rok, czyli 2 semestry.

  Koszt kursu
  za dwa semestry - 2000 zł bez noclegu i wyżywienia. 1 semestr - 1000 zł.

  I semestr:
  21-23 października 2022 (Radość)
  11-13 listopada 2022 (Radość)
  16-18 grudnia 2022 (Radość)
  11-13 stycznia 2023 (Radość)
  3-5 lutego 2023 (Radość)

  II semestr:
  24-26 lutego 2023 (Radość)
  17-19 marca 2023 (Radość)
  21-23 kwietnia 2023 (Radość)
  12-14 maja 2023 (Radość)
  9-11 czerwca 2023 (Radość)