KURS JEDNOROCZNY

Instytut Poradnictwa Biblijnego

Instytut Poradnictwa Biblijnego to praktyczny program ukierunkowany na osobisty rozwój w służbie, pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności na trzech polach: duszpasterstwie, poradnictwie i warsztatach z zakresu diagnostyki i terapii duszpasterskiej.

Opis i kadra

Program kierowany jest zarówno do duszpasterzy (pastorów, misjonarzy, zaangażowanych w Kościele zawodowo w pracę z ludźmi) jak i do doradców duchowych (przyszłych i obecnych) – czyli osób nie pełniących formalnej służby w Kościele, lecz charakteryzujących się szczególnym obdarowaniem i zaangażowaniem rozpoznanym oraz uznanym przez wspólnotę lokalną.

W prowadzenie zajęć i warsztatów zaangażowani będą doświadczeni duszpasterze jak też specjaliści z dziedziny medycyny i psychologii.

Prowadzący

W prowadzenie zajęć i warsztatów zaangażowani będą doświadczeni duszpasterze jak też specjaliści z dziedziny medycyny i psychologii.

 • Ireneusz Dawidowicz
 • lek. med. Krystyna Zaremba
 • dr inż. Przemysław Chmielecki
 • Anna Chmielecka
 • Elżbieta Żukowska-Bubienko
 • Monika Seweryn
 • Marcin Owsiejczuk

Przedmioty

Duszpasterstwo

 • Biblijne i teologiczne podstawy duszpasterstwa.
 • Jezus – doskonały duszpasterz.
 • Biblijne modele postaw duszpasterskich.
 • Duszpasterstwo jako terapia ludzkiej duszy.

Poradnictwo biblijne

 • Ćwiczenie w pobożności – osobisty rozwój duszpasterza.
 • Etyczne oraz prawne kryteria osoby duszpasterza i doradcy duchowego.
 • Wiedza biblijna podstawą poradnictwa.
 • Biopsychospołeczna wiedza o człowieku – elementy medycyny psychosomatycznej.
 • Poradnictwo biblijne jako oferta misyjna Kościoła na rynku psychoterapii.

Warsztaty

 • Elementy diagnostyki psychologicznej jako model obserwacji duszpasterskiej.
 • Duszpasterski wywiad ustrukturalizowany – ćwiczenia.
 • Zborowe zespoły duszpasterskie – organizacja i koordynacja.
 • Superwizja duszpasterstwa i poradnictwa biblijnego – uczniostwo duszpasterskie.
 • Profilaktyka problemów osobistych i rodzinnych liderów zborów i Kościoła.

Ważne informacje

Koszty

Cały kurs trwa 1 rok, czyli 2 semestry.

Koszt kursu za dwa semestry – 2000 zł bez noclegu i wyżywienia. 1 semestr – 1000 zł.

Terminy zajęć (online)

Semestr I

 • Październik 27-29
 • Listopad 17-19
 • Grudzień 8-10
 • Styczeń 5-7
 • Styczeń 26-28

Semestr II

 • Luty 16-18
 • Marzec 22-24
 • Kwiecień 26-28
 • Maj 17-19
 • Czerwiec 7-9

Plan zajęć w semestrze zimowym

PIĄTEK

 • 18:00–19:30 Biblijna profilaktyka uzależnień i innych dysfunkcji psychospołecznych (A. Chmielecka)
 • 19:45–21:15 Profilaktyka dysfunkcji rodzinnych. (A. Chmielecka)

SOBOTA

 • 8:00–9:30 Osobowość – warunki rozwoju i ryzyko zaburzeń (I. Dawidowicz) I sem.
 • 9:45–11:15 Osobisty rozwój duszpasterza – ćwiczenie w pobożności. (M. Owsiejczuk)
 • 11:30–13:00 Elementy coachingu w poradnictwie biblijnym. (E. Żukowska-Bubienko)
 • 13:00–13:30 Obiad
 • 13:30–15:00 Etyka zawodów pomocowych (P. Chmielecki)
 • 15:15–16:45 Poradnictwo biblijne dzieci i młodzieży. (M. Seweryn)
Szczegółowy opis przedmiotów kursu

Biblijna profilaktyka uzależnień i innych dysfunkcji psychospołecznych – Biblijna profilaktyka w obszarze tego przedmiotu przyjmie szerszy zakres niż tylko samo zapobieganie, będzie miało też na uwadze różne formy reagowania w sytuacji wystąpienia symptomów określonych dysfunkcji. Biblijnej konfrontacji poddane będą uzależnienia lub uwikłania, kładące się cieniem na relacje rodzinne i aspekty związane z wychowaniem.

 

Etyka zawodowa w pracy pomocowej – Kurs wprowadza w podstawy etyki zawodowej i koncentruje się na perspektywie zawodów o szczególnej dozie zaufania publicznego. Poza niezbędnym wprowadzeniem poruszane będą zagadnienia z zakresu moralności współczesnego człowieka, możliwości i ograniczeń etyki zawodów pomocowych, a także przypadki szczególne w tym zakresie stanowiące wyjątek od przyjętej reguły.

 

Elementy coachingu w poradnictwie biblijnym – codzienność współczesnego człowieka niesie ze sobą wiele wyzwań, do których należą nie tylko problemy natury psychicznej, wahania nastroju, czy zmagania z chorobą, lecz także dylematy moralne lub osłabienie motywacji w dążeniu do wytyczonych celów. W tej materii poradnictwo biblijne również spełnia swoją funkcję, a korzystając z metod coachingu może nieść skuteczne wsparcie. Dlatego zamiarem niniejszego przedmiotu jest przygotowanie doradców biblijnych do umiejętnego podtrzymywania dobrej motywacji ludzi twórczych i aktywnych.

 

Choroby psychosomatyczne i inne zaburzenia psychiczne – zjawisko uaktywniania się dysfunkcji psychicznych w różnych grupach społecznych, w tym we wspólnotach zborowych potwierdza fakt, iż mamy do czynienia z eskalacją wpływów chorób cywilizacyjnych na życie pojedynczych ludzi i całych środowisk. W tym celu przedmiot niniejszy ma za zadanie wzbogacić wiedzę duszpasterzy i biblijnych doradców, tak by świadomość biblijna i wrażliwość chrześcijańska mogły służyć skuteczną pomocą w podejmowaniu i kontynuacji leczenia osób chorych oraz wsparciem rodzin dotkniętych tego rodzaju schorzeniami.

 

Osobisty rozwój duszpasterza – ćwiczenie w pobożności – nieodzownym w niesieniu pomocy ludziom w potrzebie jest zrównoważona postawa duszpasterza i biblijnego doradcy. W tym celu przedmiot zorientowany na osobisty rozwój ma przybliżyć ideę uświęcenia opartego na kształtowaniu własnego charakteru na wzór Jezusa Chrystusa. Świadomość własnych wad i zalet pozwala na podejmowanie zrównoważonych decyzji odnoszących się do samorozwoju duchowej postaw i zachowania.

 

Poradnictwo biblijne dzieci i młodzieży – wydaje się, że nigdy dotąd życie i osobiste problemy dorosłych nie wywierały tak znaczącego wpływu na dzieci i młodzież. To środowisko zaczęło żyć własnym życiem i napotyka problemy, których niekiedy nie rozumieją nawet ich dorośli opiekunowie. Powstaje więc potrzeba, by zrozumieć świat dziecka i sposób myślenia młodego człowieka, tak aby młode pokolenie mogło nabyć umiejętności stawiania czoła przeciwnościom losu i wyzwaniom własnego serca. Studia poradnictwa biblijnego mogą zatem przygotować dorosłych do niesienia skutecznego wsparcia młodych po przez budowanie systemu trwałych wartości i świadome kształtowanie własnego charakteru.

 

Osobowość – warunki rozwoju i ryzyko zaburzeń (I semestr) – Wyzwanie, aby być sobą, to bardzo chwytne hasło i karkołomne zadanie, gdyż niejednokrotnie rozbija się o brak pełnej wiedzy na temat własnej tożsamości. Wiele problemów osobistych swój początek znajduje w złożonym usposobieniu człowieka. Przedmiot niniejszy służyć ma pogłębieniu wiedzy na temat warunków rozwoju osobowości, czynników kształtujących charakter oraz nabywaniu umiejętności dokonywania skutecznych zmian własnego usposobienia na wzór bohaterów wiary w myśl nauki biblijnej. Nabyta wiedza o sobie może wyzwolić empatię, by zrozumieć bliźniego. Gdyż wyrozumiałość jest początkiem skutecznego wsparcia.

 

Profilaktyka duchowych problemów Kościoła (II semestr) – Pośród wielu zagadnień z którymi konfrontuje się człowiek jest grupa problemów natury duchowej, wywodzącej się z przekraczania granic własnych wartości i wspólnotowych ideałów. Według nauki biblijnej przyczyną problemów osobistych i międzyludzkich jest grzech – złamanie Bożego przykazania. Profilaktyka ujęta w tym przedmiocie będzie miał na uwadze nie tylko przeciwdziałanie grzechowi, lecz podejmowanie czynności zmierzających do rehabilitacji po upadku i utrwalenia nowych nawyków pozwalających na uwolnienie od ulegania pokusie. Jednocześnie poddana będzie rozważaniom biblijnym równowaga pomiędzy duszpasterstwem a dyscypliną w Kościele.